رویداد معرفی مدل ارزیابی Euro Cert

 در اخبار ساختمان های ماندگار, اخبار و رویدادها

رونمایی از مدل ارزیابی ساختمان های مارکدار، بر اساس استاندارد های “بنای پایدار”، مورد تایید، مرجع ارزیابی EuroCert انگلستان توسط گروه ساختمان های مارکدار iBBi در فضای VIP رستوران بین المللی اسکای فال در تاریخ سه شنبه، مورخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ برگزار شد.

سخنران: مهندس حسین حسین دخت.

“بنای پایدار- بارادکاما”
رویداد رونمایی از مدل ارزیابی ساختمان های مارکدار- بارادکاما

نوشته های اخیر
0