این روش که به شکلی LC داخلی محسوب می شود، با وجود ماهیت استقراض آن همانند وام گیری، مزایای بسیاری نسبت به اخذ وام از بانک ها دارد. مهمترین مزیت این روش، تامین مصالح بر اساس پیشرفت کاری پروژه است و به همین دلیل شروع محاسبه بهره، برای هر بخش تامین مصالح، به صورت جداگانه انجام می شود. در وام، چون پرداخت مبلغ وام یکجاست، بهره وام نیز از همان روز اول برای گیرنده وام محاسبه می شود که این باعث تحمیل هزینه اضافی و بی دلیل به پروژه و سرمایه گذار می شود در صورتیکه در روش اعتبارات اسنادی، سرمایه گذار بر اساس نیاز پروژه خود درخواست تامین مصالح می نماید و به تبع، چون محاسبه بهره از زمان تامین هر پارت از مصالح است، پروژه درگیر هزینه مالی (بهره) اضافی نمی شود.

مهندسین مشاور بارادکاما، این خدمت جدید را از طریق بانک های صادرات و ملّت ارائه می نماید. لازم به ذکراست این خدمت فقط برای پروژه هایی که به عنوان توسعه گر (Developer) در آن پروژه ها فعالیت دارد، ارائه می گردد.

از طریق لینک زیر می توانید با پروژه های توسعه گری بارادکاما که با این روش تامین سرمایه شده اند، آشنا شوید.

پروژه های توسعه گری

0