طرح کسب و کار (Business Plan)

تمامی فعالیت های انجام شده در مراحل مطالعات فرصت و مطالعات امکان سنجی، جهت تعریف چیستی و چگونگی پروژه انجام می شود؛ پیاده سازی این مطالعات و تحقق اهداف آن احتیاج به یک برنامه دقیق، عملی و منعطف و قابل به روز رسانی است تا بتوان از سودآوری سرمایه گذاری خود، اطمینان حاصل کرد. برای این مهم و اطمینان از داشتن تدبیر در برابر تمامی اتفاقات و نوسانات اقتصادی و همچنین مدیریت ریسک های ناشی از آن، احتیاج به یک طرح جامع، هوشمندانه وجود دارد که از آن به طرح کسب و کار یاد می شود.

طرح کسب و کار برای آن که بتواند تمامی زوایای یک پروژه از مسایل فنی، بازار، مالی، اقتصادی، برندینگ، فروش و … را در بر بگیرد باید به صورت یک برنامه استراتژیک تدوین شود. این طرح شامل دو بخش عمده یک برنامه استراتژیک و همچنین طرح عملیات و پیاده سازی آن برنامه می باشد.

برای تدوین استراتژی ۱۰ مکتب فکری وجود دارد که یکی از آن ها مکتب برنامه ریزی است. برای تدوین برنامه استراتژیک در شرایط قطعیت نیز، ۳۵ مدل وجود دارد که با توجه به بلوغ سازمانی و همچنین شرایط محیطی، یکی از این مدل ها مناسب و سازگار است. ما در بارادکاما و برای طرح کسب و کار پروژه های ساختمانی از مدل برایسون برای طراحی و مدل کارت امتیازی متوازن (Balanced Score Card) برای تدوین برنامه عملیاتی و پیاده سازی برنامه کسب و کار، استفاده می کنیم. علاوه بر آن بارادکاما از ۸ متد استراتژی سازی برای به روز رسانی طرح کسب و کار پروژه به منظور هماهنگ سازی با تغییرات محیطی (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فنی، زیست محیطی و قانونی) استفاده می نمایدغ به همین دلیل است که ما در بارادکاما موفق ترین طرح های کسب و کار را برای پروژه های ساختمانی تدوین و پیاده سازی نموده ایم. شاید مهمترین وجه تمایز بارادکاما با دیگر شرکت های مشاور سرمایه گذاری، تخصص و تجربه ما در تدوین کارآمدترین و اجرایی ترین طرح های کسب و کار برای پروژه های ساختمانی باشد.

0