تحلیل گر ارشد بازار مسکن
دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس
معاون مدیر کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از سال ۸۸
برگزاری ۴۰ مرتبه سمینار استراتژی سرمایه گذاری و تحلیل بازار مسکن در مراکز مختلف همچون دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شریف، پژوهشکده اقتصاد، روزنامه دنیای اقتصاد، بانک مسکن…
انجام ۶۰ مصاحبه با رسانه های مختلف با موضوع اقتصاد مسکن

پروژه های مرتبط
0